VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.babiccinobchod.cz a www.babkinobchod.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mgr. Martina Nouzáková

So sídlom:

Štramberská 824/12, Ostrava -Vítkovice 703 00

identifikačné číslo: 62261126

DIČ: CZ6956268759

Vydal:

Magistrát mesta Ostravy, živnostenský úrad Prokešovo námestí 8, Ostrava 729 30

Č.j. ZURZP / 24180/08 / KUK / 2

(Ďalej len "Kontaktná adresa")

Adresa elektronickej pošty:

info@babiccinobchod.cz alebo info@babiccin-obchod.cz

(Ďalej len "Kontaktný email")

Telefón:

(+420) 775 664 966

(Ďalej len "Kontaktný telefón")

Číslo účtu:

FIO Banka a.s. č 2400515176/8330

 • IBAN: SK2683300000002400515176
 • SWIFT/BIC : FIOZSKBA

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č č 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "Občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode Babkin obchod prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.babkinobchod.sk (ďalej tiež len "webové rozhranie obchodu") prevádzkovanom Predávajúcim.

 1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú, základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Uživateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.

 1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

 1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, či iná zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednania tovaru, a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcie, uchovanie a opakované zobrazenie Kupujúcim, čo Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávania tovaru obchodné podmienky pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie.

 1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 2. Vymedzenie pojmov

 2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

 2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

 2.3. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež Užívateľom.

 2.4. Tovar predávaný prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú dámske a pánske kozmetické prípravky, vlasy, vlasové clip in, vlasové predĺženia, kozmetické a módne produkty, bielizeň a oblečenie, bižutéria a iné doplnky a prípadne ďalšie príbuzné tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru bez registrácie vo webovom rozhraní obchodu, tj priamo prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo prostredníctvom emailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho alebo prostredníctvom telefonickej prostredníctvom objednávky na Kontaktným telefóne. Objednávka bez registrácie ( objednávka urobená e - mailom ) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru ( prípadne číselné označenie tovaru ) a počet ks tovar a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e - mailovú adresu). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácia vo webovom rozhraní obchodu pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len " užívateľský účet").

3.2. Užívateľský účet

 • 3.2.1. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru (pri využití používateľského konta aj inak) je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a aktuálne.
 • 3.2.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých ao ďalších informáciách potrebných k prístupu do užívateľského účtu je predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť akékoľvek využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • 3.2.3. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).
 • 3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie obchodu a článku 4 týchto obchodných podmienok, pričom v prípade rozporov má prednosť cena vo webovom rozhraní obchodu. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky (ibaže je vo webovom rozhraní obchodu uvedené vyslovene inak).

3.4. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.

3.5. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim dojednaných podmienok je zachovaná.

3.6. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. o jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako "akčná" platí do vypredania zásob alebo do doby konci takejto ponuky uvedenej vo webovom rozhraní obchodu alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav. Každá zľava má pravidlá pre uplatnenie. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený Kupujúcim v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je Kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy či marketingové akcie sú uvedené buď priamo u zľavy či marketingové akcie vo forme informácií, alebo je u zľavy či marketingové akcie uvedený odkaz na webové rozhranie obchodu, kde sú pravidlá zľavy či marketingové akcie podrobne opísané.

3.7. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo emailovej komunikácii) vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, uvedie jeho počet, alebo označenie tovaru podľa položiek v prezentácii / katalógu Predávajúceho, jeho veľkosť a farbu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru vrátane dodacej adresy,
 • identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, vrátane fakturačných údajov (ak je vyžadované); a informácie o nákladoch spojených s balením, dopravou alebo dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.8. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že pokiaľ nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle ods 3.10 týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.9. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenia totožnosti Kupujúceho (napríklad písomne​​, faxom alebo telefonicky). Ak nie je objednávka alebo totožnosť osoby Kupujúceho Kupujúcim na výzvu Predávajúceho potvrdená, resp. overená, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar, je predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je Predávajúci oprávnený odmietnuť (resp. k nej neprihliadať) alebo vrátiť na doplnenie a poskytnúť na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.

3.10. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj kúpna zmluva je uzatvorená) doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácie) môže byť súčasťou potvrdenie o obdržaní objednávky podľa ods 3.8. (Ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

3.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.13. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho alebo ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

3.14.V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie prijatia objednávky podľa ods . 3.10 týchto obchodných podmienok.

3.15. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálne. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.16. Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené Predávajúcim podľa ods 3.10 telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa ods 3.10 sú záväzné. Aj záväznú objednávku je možné po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky. U tovaru vyrábaného na mieru či na želanie Kupujúceho možno zrušiť objednávku len do okamihu, než sa daný tovar začne vyrábať.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedené vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • platba v hotovosti - pri osobnom odbere na Kontaktný adrese Predávajúceho;
 • platba v hotovosti - pri zasielaní tovaru na dobierku
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2701155856/2010 vedený u spoločnosti Fio banka a.s. (Ďalej len účet predávajúceho), len platby v Českej republike
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2400515176/8330 vedený u spoločnosti Fio banka a.s., len platby zo Slovenskej republiky
 • bezhotovostne platobnou bránou Go-Pay

Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.

4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby v súvislosti so zvoleným spôsobom platby).

4.4. Platba tovaru je možná v eurách (EUR, pre platby dodávok tovaru na Slovensko, ceny sú prepočítané kurzom uvedeným vo webovom rozhraní obchodu ku dňu objednávky).

4.5. Predávajúci nepožaduje spravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200, - EUR) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu (§ 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje).

4.6. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby - číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovaru expeduje spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do 2 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

 4.10. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude okamžite informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.

4.12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu , budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho. Pokiaľ nie je vo webovom rozhraní obchodu uvedené inak náklady na dodanie sú v prípade platby vopred s miestom dodania v Českej republike 95 až 135,- Kč (vrátane DPH) podľa zvoleného prepravcu a typu služby - viď TU . V prípade platby v hotovosti pri dodaní tovaru účtujeme poplatok vo výške 40 Kč (vrátane DPH) alebo 2,1 Eura (pri dodaní na Slovensko). Náklady na dodanie v prípade prioritné zásielky na Slovensko činí 5,4 - 6,- Eur (vrátane DPH), podľa zvoleného prepravcu a typu služby . Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 60,- € sú náklady na dodanie zadarmo. Balné sa neúčtuje v žiadnom prípade tovaru. Dobierkové platba kuriérovi pri odovzdaní zásielky Kupujúcemu - 2,1 €. ( vrátane DPH).

4.13. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max 0,5 €, maximálne však celkom 20,-€), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.14. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.15. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovar. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil (tj spravidla, keď je tovar pre neho pripravený k prevzatiu).

4.17 V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere a platby kartou cez platobnú bránu bude účtenka EET zaslaná v elektronickej podobe. Pokiaľ zákazník pri osobnom odbere neudá emailovú adresu vystavíme účtenku EET v tlačenej podobe.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím tým lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ďalej o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu ao dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, o dodaní novín, periodík alebo časopisov. Vzhľadom k povahe tovaru je povinnosť zachovať visačky tovaru a obalu na účely odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výmeny tovaru. Vzhľadom k povahe tovaru - napr. ponožky, bandáže, krémy, masti, oleje a iné nemá Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade rozbalenia alebo vyskúšania tohto tovaru.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v odseku 5.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktnú adresu Predávajúceho, či na Kontaktný email Predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa ods 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (I) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (II) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (III) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.9. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.10. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.11. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj keď nemôže byť tovar navrátené pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.

5.12. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

5.13. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Práv Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • 6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • 6.2.2. sa tovar hodia na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • 6.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • 6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 6.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5. Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok

 • 6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č 634/1995 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • 6.6.2. U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. U kozmetických produktov je dátum minimálnej trvanlivosti uvedený slovami "Spotrebujte do ...". Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedené na obale výrobku, ktorého minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. U týchto výrobkov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vnútri ktorého je údaj o dobe, po ktorú je možné výrobok po otvorení používať, napríklad, ak je v symbole otvorenej nádobky uvedené 12M, znamená to, že krém je nutné spotrebovať do 12-tich mesiacov od otvorenia.
 • 6.6.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu možno odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené, okrem prípadov ustanovených zákonom. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 • 6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
 • 6.6.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na adresu Predávajúceho.
 • 6.6.6. Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby tovaru sú u remeselne a remeselne zhotovovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu.
 • 6.6.7. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
 1. Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne​​.
 2. Pre oznámenia reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie vo webovom rozhraní obchodu.
 3. Doručenie reklamovaného tovaru na adresu miesta podnikania Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je nutné priložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

 

 • 6.6.8.Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, poprípade nedbanlivosť.

7. Ochrana osobných údajov.

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00045833.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovaciu a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii užívateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané pre účely realizácie práva a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (ak túto možnosť výslovne nevylúči). Súhlas alebo jeho zamietnutie sa spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

7.4. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.10. Kupující súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

8. Doručovanie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne​​, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.2. Správa je doručená:

 1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

9.2. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní obchodu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania obchodu.

9.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webového rozhrania obchodu a užívať webové rozhranie obchodu alebo jeho časti či softvérové ​​vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. Chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní a vybavovanie budú zisťované a opravované na základe e - mailovej alebo telefonickej komunikácie.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva aj Česká obchodná inšpekcia ( http://www.coi.cz/ ) a práva na ochranu spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov ( http://www.uoou.cz/ ). Mimosúdnych sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej emailovej adresy, prípadne sa môže Kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržiava ( v zmysle § 1826 ods 1 písm. E ) Občianskeho zákonníka ).

9.5. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia atď), vrátane programového vybavenia webového rozhrania obchodu a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, reprodukovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní obchodu. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č 121/2000 Zb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

9.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné (a to aj z dôvodov ich rozpore s právom na ochranu spotrebiteľa), alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto podmienok a zákona o poskytnutie kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)

9.8. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

9.8. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností (v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka).

9.9. Webové rozhranie obchodu používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies" , ktoré sú textové súbory umiestnené počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania obchodu umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania obchodu Kupujúcim a Užívateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na zhodnotenie používania webového rozhrania obchodu a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, bude - ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Užívatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípadne nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu súhlasí Kupujúci a Užívatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

9.10. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.11. V prípade dotazu k obchodným podmienkam a zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

9.12. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mgr. Martina Nouzáková, Štramberská 824/12, 703 00 Ostrava-Vítkovice, adresa elektronickej pošty: info@babiccinobchod.cz, telefónne číslo: 00420 775 66 49 66.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2016          

Formulár pre vrátenie tovaru na reklamáciu - TU

Výměna tovaru - TU

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Ads